Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1001 ODDCOIN - Tiền xu 76 223 34.08%
1002 MINE - Đào vàng 21 111 18.92%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 33 108 30.56%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 9 13 69.23%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 10 30.00%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 9 35 25.71%
1053 QUEEN - Quân hậu 9 34 26.47%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%
1058 M - Chữ M 7 17 41.18%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1061 GIFTS - Phát quà 30 82 36.59%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 32 95 33.68%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 47 14.89%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
1067 MAGIC - Magic 4 4 100.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 4 75.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%