Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 286 31.47%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 17 58.82%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 11 27.27%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 11 41 26.83%
1053 QUEEN - Quân hậu 10 35 28.57%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%
1058 M - Chữ M 7 26 26.92%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1061 GIFTS - Phát quà 38 108 35.19%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 47 14.89%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%