Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 286 31.47%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
1092 FFILL - Tô màu 20 174 11.49%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
1061 GIFTS - Phát quà 38 108 35.19%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 47 14.89%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1094 SYM 4 45 8.89%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 42 2.38%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 11 41 26.83%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1053 QUEEN - Quân hậu 10 35 28.57%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 35 28.57%