Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1076 PAINT - Sơn phòng 101 342 29.53%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 86 271 31.73%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 33 244 13.52%
1092 FFILL - Tô màu 20 170 11.76%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 159 11.32%
1002 MINE - Đào vàng 23 138 16.67%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 40 133 30.08%
1064 MINSUM - Biến đổi số 38 132 28.79%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 37 114 32.46%
1061 GIFTS - Phát quà 39 113 34.51%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 33 74 44.59%
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1099 TABLE - Phá game 17 67 25.37%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 53 15.09%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 50 14.00%
1106 BOARD - Bảng số 3 49 6.12%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1094 SYM 4 46 8.70%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 45 2.22%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 39 25.64%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 9 35 25.71%
1096 ROBOTS 0 35 0.00%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%