#1063. ARRANGE - Chuyển sỏi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ (NINH BÌNH 2017)

Ví dụ:

Dữ liệu vào Dữ liệu ra Dữ liệu vào Dữ liệu ra Dữ liệu vào Dữ liệu ra
4 4 2 3 4 1 4 4 3 2 4 1 8 2 2 2 2 1 9 1 2 8