#1061. GIFTS - Phát quà

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ (NINH BÌNH 2017)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 2 
1 2 4 5 2 4 2 2 1 6
Dữ liệu ra:
7