#1100. SEQUENCE - Xây dựng dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018)

Cho hay dãy số nguyên dương a_1,a_2,…,a_m b_1,b_2,…,b_n . Các bạn cần xây dựng dãy c gồm k phần tử c_1,c_2,…,c_k thỏa các yêu cầu sau:

 • Tồn tại một dãy con của dãy c là dãy con của dãy a
 • Các phần tử còn lại của dãy c là một dãy con của c đồng thời là dãy con của dãy b
 • Dãy c có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Chú ý: Dãy rỗng được coi là dãy con của mọi dãy nên nếu dãy c dãy con của chỉ một trong hai dãy đã cho cũng được coi là thỏa mãn hai điều kiện đầu tiên.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên m,n,k\ (1≤m,n≤3000;k≤m+n)
 • Dòng thứ hai chứa n số a_1,a_2,…,a_m
 • Dòng thứ ba chứa m số b_1,b_2,…,n

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một dòng duy nhất chứa k số của dãy c tìm được.

Giới hạn:

 • 50\% số điểm ứng với các test có m,n≤100
 • 50\% số điểm ứng với các test khác không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 4 9
1 2 1 3 1 2 1
1 2 3 1
Dữ liệu ra:
1 1 1 1 2 1 2 3 1
Giải thích:
 • Dãy con của dãy a là: 1\ 1\ 1\ 2\ 1
 • Các phần tử còn lại tạo thành dãy con của dãy b là: 1\ 2\ 3\ 1