Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1096 ROBOTS 0 35 0.00%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1098 MODULO 2 10 20.00%
1099 TABLE - Phá game 17 67 25.37%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 45 2.22%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 29 10.34%