Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1096 ROBOTS 0 33 0.00%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1098 MODULO 2 9 22.22%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 42 2.38%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 24 12.50%