Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1096 ROBOTS 0 36 0.00%
1097 ICECREAM 7 38 18.42%
1098 MODULO 2 10 20.00%
1099 TABLE - Phá game 23 114 20.18%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 4 77 5.19%
1101 LIONDANCE - Múa lân 6 52 11.54%