#1096. ROBOTS

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018)

Nhà máy V đang thử nghiệm π -robot trên một lưới ô vuông khổng lồ. Một số ô là điểm sạc (chứa ổ cắm điện). Robot lúc đầu đứng ở một ô. Sau khi vận hành, robot sẽ đi qua một số ô, ở mỗi ô một số nguyên dương phút, rồi sau đó sẽ di chuyển sang ô hàng xóm kề cạnh (thời gian di chuyển là không đáng kể). Hãy xác định giá trị lớn nhất có thể của khoảng cách bé nhất từ Robot đến một điểm sạc nào đó sau khi robot vận hành N phút. Khoảng cách được sử dụng là khoảng cách Manhattan. Khoảng cách Manhattan giữa hai ô có tọa độ (x, y) (u, v) |x-y| + |u-v|


Hình minh họa

Trong ví dụ trên 4 điểm sạc là các ô màu đen, robot ban đầu ở ô có vòng tròn trắng. Sau 5 phút, robot có thể đến ô (2, -1) và lúc này khoảng cách gần nhất đến một điểm sạc là 7 . Và đó là giá trị lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số điểm sạc U (1 ≤ U ≤ 10^4) và số phút thử nghiệm N (1 ≤ N ≤ 10^9) .
  • Sau đó là U dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên là tọa độ một điểm sạc (x, y) .
  • Dòng cuối ghi tọa độ lúc ban đầu của robot. Các tọa độ thỏa mãn -10^9 ≤ x, y ≤ 10^9 . Toàn bộ U+1 điểm đôi một phân biệt.

Dữ liệu ra:

  • In ra giá trị lớn nhất của khoảng cách bé nhất từ robot đến một điểm sạc.

Giới hạn:

  • 25\% số test có N ≤ 300 .
  • 35\% số test có N > 300 và các tọa độ thỏa mãn 0 ≤ |x|, |y| ≤ 10^3
  • 40\% số test không có giới hạn gì thêm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 5
0 4
-2 -4
8 -2
7 -5
5 -1
Dữ liệu ra:
7