#1092. FFILL - Tô màu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 3
BWB
WBW
BWB
2
W 2 2
B 2 3
Dữ liệu ra:
5 5
1 9
Dữ liệu vào:
2 4
WWBB
WBWB
2
W 1 3 
W 2 4
Dữ liệu ra:
2 7
2 7