Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 35 28.57%
1092 FFILL - Tô màu 20 174 11.49%
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
1094 SYM 4 45 8.89%
1095 SODUKU 0 3 0.00%