Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 33 74 44.59%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 11 40 27.50%
1092 FFILL - Tô màu 20 175 11.43%
1093 SIMPLEGRAPH 12 26 46.15%
1094 SYM 4 46 8.70%
1095 SODUKU 0 8 0.00%