#1090. PUNCH - Bìa đục lỗ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1047 640 1632
Dữ liệu ra:
1