#1095. SODUKU

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 2
X 8 4 1 1 2 1 2 2 3 1
+ 13 6 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4
Dữ liệu ra:
1 2 4 3
2 1 3 4
4 3 1 2
3 4 2 1