Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48538 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1312 ms 92504 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Thành Nhân 2021-09-22 4:58:18
#43327 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1324 ms 92448 K C++ / 4 K halone 2021-08-06 5:46:50
#1693 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1334 ms 92544 K C++ 14 / 4 K Trùm CUỐI 2019-12-24 7:50:53
#38084 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1350 ms 92444 K C++ 17 / 4 K hihi 2021-06-01 9:42:54
#72272 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1373 ms 92400 K C++ 17 / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:36:02
#107994 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1396 ms 92412 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Anh Khôi 2022-12-06 2:16:37
#89361 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1616 ms 59428 K C++ 17 / 3 K lto5 2022-08-17 14:57:45
#88951 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1674 ms 56384 K C++ 17 / 3 K Tăng Xuân Bắc 2022-08-09 1:38:58
#88969 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1735 ms 81344 K C++ 17 / 3 K Shin 2022-08-09 2:14:00
#120160 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1741 ms 81540 K C++ 17 (Clang) / 7 K an vu truong 2023-02-11 13:32:36
#89346 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1812 ms 59272 K C++ 14 / 3 K kitsune 2022-08-17 14:01:09
#120284 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1836 ms 81692 K C++ 17 / 7 K Hades 2023-02-13 4:13:54
#11544 #1092. FFILL - Tô màu Accepted 100 1906 ms 67500 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-26 5:36:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: