Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 19 / 35 1652 (-87)
K28 Beginner Contest 05 1 / 37 1739 (+150)
K28 Beginner Contest 04 19 / 35 1589 (-75)
K28 Beginner Contest 03 4 / 33 1664 (+42)
K28 Beginner Contest 02 4 / 38 1622 (+75)
K28 Beginner Contest 01 8 / 40 1547 (+47)
Điểm ban đầu 1500