Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 06 3 / 7 1525 (+25)
Điểm ban đầu 1500