#465. TRIANGLE - Ghép tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Alice có ba thanh nhựa có độ dài là các số nguyên dương a,b,c và cô muốn ghép lại thành một tam giác (có độ dài cạnh là các số nguyên và diện tích dương). Nếu ba thanh nhựa này không thể ghép thành một tam giác thì cô có thể hơ nóng rồi kéo giãn một số thanh trong số chúng để có thể ghép được tam giác. Thời gian để kéo một thanh giãn thêm một đơn vị độ dài là 1 phút. Hãy tính thời gian tối thiểu cần thiết cho việc kéo giãn các thanh để ghép được tam giác.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên dương a,b,c .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương duy nhất là thời gian tối thiểu (tính theo số phút) cần thiết cho việc kéo giãn các thanh để ghép được hàng rào tam giác.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
100 10 10
Dữ liệu ra:
81
Giải thích:
  • Kéo hai thanh độ dài 10 để có tổng độ dài bằng 101 . Thời gian cần thiết là 101 – (10 + 10) = 81 giây.

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test có 1≤a,b,c≤10^9 .