Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#3517 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 100 ms 360 K C++ 14 / 317 B Trùm CUỐI 2020-01-15 5:07:56
#3604 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 104 ms 424 K C++ / 251 B Phạm Thế Phong 2020-01-21 1:32:20
#3569 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 106 ms 452 K C++ 17 / 232 B Phạm Thị Thảo 2020-01-17 1:09:57
#3578 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 107 ms 452 K C++ 17 / 334 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-01-17 7:37:31
#39720 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 112 ms 352 K C / 479 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-25 4:24:46
#25132 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 115 ms 364 K C++ 17 / 231 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-08 12:13:15
#25231 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 115 ms 448 K C++ 14 / 317 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-10 5:33:15
#25281 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 117 ms 656 K C++ 17 / 244 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-12 13:03:44
#4303 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 123 ms 376 K C++ / 539 B Takce 2020-02-26 10:04:40
#87364 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 124 ms 404 K C++ 17 / 370 B Ngô Đình Ninh 2022-07-12 15:06:32
#44233 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 125 ms 372 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:20:24
#73507 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 125 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 458 B nguyen khac thu 2022-02-15 14:34:17
#25677 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 127 ms 388 K C++ 14 / 339 B fglk 2021-01-16 3:58:03
#133957 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 127 ms 420 K C++ 17 / 327 B Cuốc Huy Auth 2023-04-18 12:50:26
#25717 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 133 ms 360 K C++ 17 / 213 B Trần Quang Huy 2021-01-17 8:40:26
#92033 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 134 ms 372 K C++ 17 / 3 K Trần Công Anh Khoa 2022-09-18 15:49:32
#63130 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 135 ms 388 K C++ 11 / 924 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 13:44:24
#69435 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 146 ms 456 K C++ 17 (Clang) / 724 B Newbie 2022-01-16 2:51:38
#67748 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 147 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 370 B MathK27 2022-01-03 17:00:33
#101983 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 147 ms 384 K C++ 14 / 361 B Nguyen Gia Huy 2022-11-15 6:55:26
#80707 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 154 ms 356 K C++ 11 / 606 B Xuân 2022-04-07 13:53:03
#5037 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 159 ms 500 K C++ 17 / 376 B Lemon Garden 2020-03-25 8:55:17
#9269 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 161 ms 364 K C++ 17 / 335 B Nguyễn Minh Tiến 2020-10-06 14:54:31
#78819 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 162 ms 352 K C++ 17 / 297 B Meow 2022-03-25 8:55:10
#78829 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 167 ms 352 K C++ / 342 B HiepPotato 2022-03-25 9:00:42
#48259 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 173 ms 352 K C++ 17 / 225 B hihihi1 2021-09-18 10:57:50
#44333 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 178 ms 368 K C++ / 254 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-17 5:47:01
#51568 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 178 ms 368 K C++ / 306 B Onii Chan 2021-10-16 13:12:25
#44116 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 182 ms 352 K C++ / 300 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-08-15 10:23:14
#84242 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 190 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 664 B Thành Hiếu 2022-05-19 12:09:23
#46773 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 209 ms 380 K C++ 17 / 349 B phamanducvinh 2021-09-07 8:41:45
#84269 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 217 ms 352 K C++ / 211 B Nguyen Tat An 2022-05-20 2:19:18
#39836 #465. TRIANGLE - Ghép tam giác Accepted 100 1965 ms 21200 K Python 3 / 155 B Dương 2021-06-26 8:39:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: