Tên đăng nhập

tiena2k23cvp

Họ và tên

Nguyễn Minh Tiến

Email

tiennma2k23@cvp.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-06 14:19:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500