#484. SPLITSTR – Tách xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

(Đề đề xuất DHBB 2017 của THPT CHUYÊN HẠ LONG – QUẢNG NINH)

An có hai xâu s, t gồm các kí tự Latin in thường và một số nguyên k . An muốn chọn ra k xâu con rời nhau khác rỗng gồm các kí tự liên tiếp trong xâu s sao cho các xâu này cũng xuất hiện rời nhau trong xâu t với cùng một thứ tự như trong xâu s và tổng độ dài của k xâu này là lớn nhất có thể. Cụ thể hơn, An muốn tìm k xâu khác rỗng p_1, p_2, …, p_k sao cho:

 • Xâu s có thể được biểu diễn bởi chuỗi a_1p_1a_2p_2…a_kp_ka_{k+1} ở đó a_1, a_2, …, a_{k+1} là những xâu bất kì (có thể là xâu rỗng).
 • Xâu t có thể được biểu diễn bởi chuỗi b_1p_1b_2p_2…b_kp_kb_{k+1} ở đó b_1, b_2, …, b_{k+1} là những xâu bất kì (có thể là xâu rỗng).
 • |p_1| + |p_2| + ⋯ + |p_k| đạt giá trị lớn nhất, ở đó |p_i| là độ dài của xâu p_i .

Bạn hãy giúp An tính toán tổng độ dài lớn nhất của k xâu thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương k ;
 • Dòng thứ hai chứa xâu s ;
 • Dòng thứ ba chứa xâu t .

Dữ liệu ra:

 • Một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của |p_1| + |p_2| + ⋯ + |p_k |, nếu không tồn tại cách tách xâu thỏa mãn thì đưa ra -1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
abc
ab
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
4
bbaaababb
abbbabbaaaba
Dữ liệu ra:
7
Dữ liệu vào:
3
abc
def
Dữ liệu ra:
-1
Giải thích:
 • Trong test 2 : 4 xâu tách được là bb, a, aa, ba.
 • s = bb|a|aa|ba|b|b
 • t = a|bb|babb|a|aa|ba

Giới hạn:

 • 1 ≤ k ≤ 10 ; Các xâu s, t khác rỗng và độ dài không quá 1000 .