Tên đăng nhập

abegauld03

Họ và tên

Nguyễn Văn Nghiêm

Email

nguyenvannghiem0312@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-13 14:13:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500