#453. TONGUOC – Tính tổng ước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương A B . Tính tổng các số nguyên dương là ước của A nhưng không là ước của B .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương A B được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên là đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
15 25
Dữ liệu ra:
18
Giải thích:
  • Các số nguyên dương là ước của 15 nhưng không là ước của 25 gồm: 3 15 . Do đó tổng bằng 18 .

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 80\% số điểm có A, B ≤ 10^6
  • Subtask \#2: 20\% số điểm có 10^6 < A ≤ 10^9