#368. THETICH - Tổng thế tích

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho n khối lập phương có độ dài cạnh lần lượt là 1, 2, 3, …, n . Hãy tính tổng thể tích của các khối lập phương đó.

(Chú ý: Khối lập phương có độ dài cạnh là a thì thể tích của nó là a^3 )

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương là tổng thể tích các khối lập phương.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
36

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 1000 .