Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 50 157 31.85%
368 THETICH - Tổng thế tích 39 56 69.64%
613 MILITARY 8 11 72.73%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
1217 CPAIRS - Cặp số 12 54 22.22%