Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 79 234 33.76%
368 THETICH - Tổng thế tích 48 78 61.54%
613 MILITARY 12 27 44.44%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 86 18.60%