Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 48 147 32.65%
368 THETICH - Tổng thế tích 38 55 69.09%
613 MILITARY 8 11 72.73%
662 BIGMOD 14 46 30.43%
1217 CPAIRS - Cặp số 12 53 22.64%