Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 55 176 31.25%
368 THETICH - Tổng thế tích 45 64 70.31%
613 MILITARY 9 12 75.00%
662 BIGMOD 16 52 30.77%
1217 CPAIRS - Cặp số 13 60 21.67%