Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 140 381 36.75%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 68 72.06%
613 MILITARY 10 13 76.92%
662 BIGMOD 18 61 29.51%
1217 CPAIRS - Cặp số 22 95 23.16%