#662. BIGMOD

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 13

Cho A, B \text{MOD} là các số nguyên dương. Tính giá trị A^B\ \% \text{ MOD} .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương A\ (A ≤ 10^{100000}) ;
  • Dòng thứ hai gồm số nguyên dương B\ (B ≤ 10^{100000}) ;
  • Dòng thứ ba chứa một số nguyên dương \text{MOD}\ (\text{MOD} ≤ 10^9 + 10) .

Dữ liệu ra:

  • In ra giá trị cần tính.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
2
7
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

  • 20\% số test có \text{MOD} = 10 ;
  • 30\% số test khác có \text{MOD} là số nguyên tố;
  • 50\% số test còn lại không giới hạn gì thêm.