Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1217 CPAIRS - Cặp số 16 92 17.39%