#1217. CPAIRS - Cặp số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 2

Cho ba số nguyên dương 𝑚, 𝑛, 𝑘 . Đếm số cặp số nguyên (𝑥, 𝑦) thỏa mãn: 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑚; 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑛 𝑥 + 𝑦 chia hết cho 𝑘 .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa ba số nguyên dương 𝑚, 𝑛, 𝑘 ≤ 10^9 cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số cặp số thỏa mãn yêu cầu đề ra.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 8 3
Dữ liệu ra:
21