Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 11 26 42.31%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 36 44.44%
1217 CPAIRS - Cặp số 13 60 21.67%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 23 27 85.19%