Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 86 18.60%