Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1217 CPAIRS - Cặp số 15 75 20.00%