Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1217 CPAIRS - Cặp số 16 70 22.86%
10080 LOVELYHUG 2 3 66.67%