Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1217 CPAIRS - Cặp số 22 95 23.16%