#699. CD2B08 - K chữ số tận cùng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tìm K chữ số cuối cùng của M^N\ (0< K ≤ 9, 0 < M, N ≤ 10^6) .

Ví dụ: K=2, M=2, N=10 , ta có 2^{10}=1024 , như vậy 2 chữ số cuối cùng của 2^{10} 24 .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên dương K, M, N .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 2 10
Dữ liệu ra:
24
Dữ liệu vào:
5 2 10
Dữ liệu ra:
01024