Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1217 CPAIRS - Cặp số 16 70 22.86%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 36 44.44%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 26 33 78.79%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 11 26 42.31%
10080 LOVELYHUG 2 3 66.67%