Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 27 37.04%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 92 17.39%