Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1217 CPAIRS - Cặp số 16 86 18.60%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 27 37.04%