Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 80 240 33.33%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 79 62.03%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
1217 CPAIRS - Cặp số 17 100 17.00%
613 MILITARY 12 27 44.44%