Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
613 MILITARY 12 27 44.44%
662 BIGMOD 20 61 32.79%