Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 72 215 33.49%
1217 CPAIRS - Cặp số 15 79 18.99%
368 THETICH - Tổng thế tích 44 64 68.75%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
613 MILITARY 12 27 44.44%