Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 50 157 31.85%
662 BIGMOD 14 48 29.17%