Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
662 BIGMOD 20 61 32.79%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 80 237 33.76%