Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 78 232 33.62%
662 BIGMOD 20 61 32.79%