Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 72 215 33.49%
368 THETICH - Tổng thế tích 44 64 68.75%