Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 80 237 33.76%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 79 62.03%