Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 78 232 33.62%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 76 61.84%