Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
613 MILITARY 12 27 44.44%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 83 19.28%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 76 61.84%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 78 232 33.62%