#338. DKSODEP – Số đẹp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một số được coi là đẹp nếu nó là số Palindrom và tổng các chữ số của nó chia hết cho 10 . Cho hai số nguyên dương l, r , đếm xem có bao nhiêu số đẹp trong đoạn [l, r] .

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương l, r cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi cặp số l, r , in ra trên một dòng số số đẹp trong đoạn [l, r] .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 10
11 100
Dữ liệu ra:
0
1

Giới hạn:

Có không quá 10^4 dòng (tests), 1≤l≤r≤10^9,r-l≤10^4