#374. STRFIXED – Chuẩn hóa xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các ký tự chữ cái latinh và dấu cách, hãy chuẩn hóa xâu s (tức là xóa hết các dấu cách thừa trong xâu: các dấu cách ở hai đầu, hai từ liên tiếp trong xâu chỉ cách nhau duy nhất một dấu cách).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số chuỗi;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi có độ dài không quá 1000 ký tự.

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là một xâu đã chuẩn hóa.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
abc   xyz ab
  abc   def   ghi
Dữ liệu ra:
abc xyz ab
abc def ghi

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 100 .