Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 8 / 35 1567 (+30)
K28 Beginner Contest 05 25 / 37 1537 (-86)
K28 Beginner Contest 04 2 / 35 1623 (+124)
K28 Beginner Contest 03 7 / 33 1499 (+56)
K28 Beginner Contest 02 15 / 38 1443 (+20)
K28 Beginner Contest 01 34 / 40 1423 (-77)
Điểm ban đầu 1500