#5032. DEMLOAI - Đếm các loại ký tự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái Latinh in HOA ('A' đến 'Z'), in thường ('a' đến 'z') và chữ số ('0' đến '9').

Hãy đếm số lượng chữ HOA, chữ thường và chữ số có trong xâu.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s có độ dài không quá 1000 .

Kết quả:

  • Gồm một dòng chứa 3 số nguyên theo thứ tự là số chữ cái HOA, thường và số.

Ví dụ:

Dữ liệu:

Aaba2bc45

Kết quả:

1 5 3