Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
DEMLOAI01.in DEMLOAI01.out
DEMLOAI02.in DEMLOAI02.out
DEMLOAI03.in DEMLOAI03.out
DEMLOAI04.in DEMLOAI04.out
DEMLOAI05.in DEMLOAI05.out
DEMLOAI06.in DEMLOAI06.out
DEMLOAI07.in DEMLOAI07.out
DEMLOAI08.in DEMLOAI08.out
DEMLOAI09.in DEMLOAI09.out
DEMLOAI10.in DEMLOAI10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
DEMLOAI01.in 8 B
DEMLOAI01.out 5 B
DEMLOAI02.in 11 B
DEMLOAI02.out 5 B
DEMLOAI03.in 33 B
DEMLOAI03.out 7 B
DEMLOAI04.in 74 B
DEMLOAI04.out 8 B
DEMLOAI05.in 77 B
DEMLOAI05.out 8 B
DEMLOAI06.in 48 B
DEMLOAI06.out 7 B
DEMLOAI07.in 76 B
DEMLOAI07.out 8 B
DEMLOAI08.in 70 B
DEMLOAI08.out 7 B
DEMLOAI09.in 830 B
DEMLOAI09.out 11 B
DEMLOAI10.in 825 B
DEMLOAI10.out 11 B