#5038. DELSPACE - Xóa dấu cách

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s có độ dài n \le 1000 chỉ gồm các chữ cái Latinh ('A' đến 'Z' và 'a' đến 'z') và dấu cách.

Hãy xóa hết các dấu cách trong xâu và in ra xâu kết quả.

Dữ liệu:

  • Một dòng chứa xâu s (có ít nhất một chữ cái);

Kết quả:

  • Một dòng chứa xâu kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

A B  c

Kết quả:

ABc