#5079. LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n (gồm cả các xâu có số 0 đứng đầu).

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một xâu nhị phân độ dài n , các xâu được liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
000
001
010
011
100
101
110
111

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 16 .