#5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n\ (1\le n \le 10^{18}) trong hệ đếm thập phân, tìm chữ số lớn nhất của n .

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n ghi trong hệ thập phân.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa chữ số lớn nhất của n trong hệ đếm thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3452

Kết quả:

5