Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115374 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 12 ms 368 K C++ 11 (NOI) / 359 B Durex+_+ 2023-01-12 4:02:26
#112337 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 21 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 279 B Trần Đăng Khoa 2022-12-21 3:59:27
#112065 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 193 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-21 3:04:21
#142421 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 177 B Huy dz 2024-03-21 16:10:55
#112044 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 27 ms 352 K C++ 17 / 298 B Ninh Anh Vũ 2022-12-21 2:57:18
#112046 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 28 ms 344 K C++ 17 / 137 B Đặng Huyền Trân 2022-12-21 2:57:53
#112038 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 / 180 B Phạm Thanh Lam 2022-12-21 2:56:03
#112241 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 28 ms 336 K C++ 17 / 209 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-21 3:37:38
#112258 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 28 ms 344 K C++ 14 / 236 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-21 3:40:39
#143551 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 28 ms 672 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 2:42:30
#116969 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 29 ms 480 K C++ 17 / 769 B meow 2023-01-31 14:26:44
#112277 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 236 B TN 2022-12-21 3:43:24
#119740 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 197 B Tiêu Dao 2023-12-23 9:35:05
#112203 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 234 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-21 3:32:18
#112171 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 165 B Đặng Châu Anh 2022-12-21 3:23:34
#112201 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 212 B Phan Minh Hùng 2022-12-21 3:32:15
#112107 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 212 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-21 3:14:35
#112271 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 340 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-21 3:42:34
#151863 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2024-05-23 17:21:55
#112039 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 31 ms 372 K C++ 17 / 214 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-21 2:56:06
#112214 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 31 ms 352 K C++ 14 / 294 B Lường Ngọc An 2022-12-21 3:34:50
#112091 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 183 B Bùi Quốc Huy 2022-12-21 3:10:19
#112127 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 32 ms 344 K C++ / 173 B Vũ Xuân Lâm 2022-12-21 3:16:58
#112133 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 33 ms 336 K C++ 17 / 232 B Nguyễn Anh Tú 2022-12-21 3:17:25
#112138 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 256 B Trần Minh Quân 2022-12-21 3:17:51
#112149 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 384 B Phùng Nhật Minh 2022-12-21 3:19:18
#115176 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 36 ms 352 K C++ 14 / 216 B hihihi1 2023-01-06 11:45:09
#112291 #5066. MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 242 B Vũ Đức Anh 2022-12-21 3:45:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: