Tên đăng nhập

K28TIN16

Họ và tên

Trần Đăng Khoa

Email

trandangkhoaa5@gmail.com

Chữ ký cá nhân

def loai_bo_va_in_dai(a, n): sorted_array = sorted(a) threshold = sorted_array[n] result = [x for x in a if x >= threshold] for element in a: if element in result: print(element, end=' ') n = int(input()) a = list(map(int, input().split())) loai_bo_va_in_dai(a, n)

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:07:07

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 24 / 35 1378 (-48)
K28 Beginner Contest 06 5 / 7 1426 (-4)
K28 Beginner Contest 05 14 / 37 1430 (+17)
K28 Beginner Contest 04 13 / 35 1413 (+26)
K28 Beginner Contest 03 23 / 33 1387 (-47)
K28 Beginner Contest 02 18 / 38 1434 (-1)
K28 Beginner Contest 01 31 / 40 1435 (-65)
Điểm ban đầu 1500